EMNE:                              
Opførelse af midlertidig udstillingsplatform(1) for Limfjordskunst ved Toftum Bjerge med efterfølgende etablering af flere KunstnerRum(2) omkring Limfjorden.

VISION:
Vi stiller et RUM til rådighed. For udøver, værk og beskuer. Vi skaber rammen om et kunstnerisk virke, et værk, et sted, et møde.
Vi ønsker et uforstyrret møde mellem værk, beskuer og sted.
Vi ønsker at bidrage til forståelsen af Limfjorden som kunstnerisk fundament – historisk som nutidigt.

BESKRIVELSE:
Projektet har overordnet to formål.

1.      Synliggørelse og oplevelse af Limfjordskunsten i en historisk lokal kontekst. Opførelse af en midlertidig udstillingsplatform ved Toftum Bjerge.

 Med udgangspunkt og inspiration i det allerede eksisterende udstillingssted ”Danmarks mindste Galleri” ved Toftum Bjerge tænkes en ny midlertidig udstillingsplatform – med følelsen af samme umiddelbare tilgængelighed, mystik og nærvær. Projektet tager udgangspunkt i at Toftum Bjerge som sted – fremstår som et omdrejningspunkt for Limfjordskunstens oprindelse og tilblivelse. Den midlertidige udstillingsplatform skal trække den besøgende ud i dette landskab og skal - ved sin tilstedeværelse, skabe en intens oplevelse af mødet mellem værk, sted og beskuer. For at forstærke det direkte møde mellem værk og landskab tænkes udstillingsplatformen kun at rumme ET VÆRK af gangen – med udskiftning af værker med ugentlig interval. Temaer som årstid, motiv, størrelse, type, kan danne rammen for et udstillingsprogram og -filosofi. Med fokus på kun ET VÆRK intensiveres oplevelsen af mødet mellem sted og værk – dets udgangspunkt og mening. Det primære formål med udstillingsplatformen er naturligvis at udstille et værk – historisk og nutidigt. Den besøgende vil møde en konstruktion målrette dette formål – men dens fysiske tilstedeværelse i landskabet vil ligeledes give grobund for tanker om ophold, læ, sol, udsigt og bevægelse. Platformen tænkes placeret strategisk i forhold til førnævnte emner og i forbindelse med allerede eksisterende bevægelsesmønstre i området. Den kommende skitsering af udstillingsplatformen skal kortlægge program, placering, materialevalg, klimaforhold ect.

Projektets midlertidige karakter afstedkommer en frihed i opfattelsen af klassiske bygningselementer, som normalt definerer rum for udstilling. Vægge, lofter, gulve, overgange, bevægelse, materiale, stoflighed, varighed, klima, lys ect.  Elementer der indskriver sig i en stærk institutionel tradition. Potentialet ved den midlertidige karakter er en frigørelse af denne tradition – en skærpelse af det oplevede, det sanselige, det elementære.    Projektets varighed afhænger af den kommende programmering – hvilke funktioner tænkes indarbejdet i konstruktionen? – hvilke værker tænkes udstillet? – og hvorledes konstruktionen tænkes indarbejdet som en del af et allerede eksisterende og funktionelt miljø – parkeringsplads, kiosk, cafe ect.

2.      Undersøgelse af stedets betydning for udarbejdelse og oplevelse af kunsten. Etablering af flere KunstnerRum omkring Limfjorden.

 Hvorledes påvirker stedet nutidig kunst? Og kan man i dag overhovedet tale om en stedslig påvirkning af kunsten? I hvor stor udstrækning er mennesket knyttet til et bestemt sted, og hvorledes påvirker denne tilknytning vores adfærd? For at drøfte dette inviteres udøvende kunstnere til midlertidigt at bosætte sig i et KunstnerRum ved Limfjorden – i første omgang på Venø. Varigheden afhænger af kunstnerens overvejelser om værk og betydning.Med forankring i udstillingsplatformen ved Toftum Bjerge tænkes KunstnerRummene placeret som satellitter i landskabet, refererende tilbage til udstillingsplatformen ved Toftum Bjerge. KunstnerRummene tænkes udført som en primitiv klimatisk konstruktion i tømmer med minimum vedligehold, men med en stærk rumlig karakter. Ét enkelt rum med bord og seng indarbejdet som faste elementer. Den valgte konstruktion skal understøtte brugerens processer i rummet. Konstruktionen skal indeholde et overdækket udeareal for udendørs arbejde. I forbindelse med indvielsen af udstillingsplatformen afholdes et symposium med emnet – Stedets Ånd, i et historisk og nutidigt perspektiv.
Der skal sammen med lokale lodsejere findes steder langs kysten, hvor placering af KunstnerRummene er mulig. KunstnerRummet skal have karakter af et klimatisk shelter, et lille rum, indarbejdet i det specifikke landskab.